FOND MIKROPROJEKTŮ "Na úsvitu společných dějin"

FOND MIKROPROJEKTŮ

Na úsvitu společných dějin

Výsledkem mikroprojektu je zatraktivnění turistické infrastruktury – Česko-slovenského pohyblivého betlému doplněním o nový filmový snímek zakomponovaný do betlémské scény a o nové dřevořezby umístěné do stávajícího tělesa betlému. V rámci projektu byla pořízena putovní výstava fotografií jednotlivých scén Česko-slovenského pohyblivého betlému.

Zahájení realizace projektu:1.7.2013
Ukončení realizace projektu:30.6.2014
  
Celkové způsobilé výdaje projektu:
 36.000 EUR
Finanční příspěvek z ERDF:30.000 EUR
Vlastní zdroje:6.000 EUR

MIKROPROJEKT „NA ÚSVITU SPOLEČNÝCH DĚJIN“ JE  SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA 2007-2013, FONDU MIKROPROJEKTŮ.